Belá nad Cirochou - Rozšírenie cintorína

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.17 Krematóriá a cintoríny
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie kapacity existujúceho cintorína a Domu nádeje, vrátane príjazdovej komunikácie a parkoviska
 • Dotknutá obec: Belá nad Cirochou (okres: Snina)
 • Príslušný orgán: OkÚ Snina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Partizánska1057, P.O.Box 17, 06901 Snina
 • Navrhovateľ: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou
 • IČO Navrhovateľa: 00322814
 • Povoľujúci orgán: Obec Dlhé nad Cirochou
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  07.08.2018
  07.08.2018
  Spracovateľ zámeru Invest Leasing, s.r.o., Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
  Text zámeru
  07.08.2018
  19.09.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  01.10.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  08.11.2018