Preskočit na obsah

BARCA - Deemulgačná stanica

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie technologického zariadenia na úpravu odpadových emulzií, kalov a tekutých odpadov.
 • Dotknutá obec: Košice - Barca (okres: Košice IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: ESS Servis s.r.o., Zborovská 4, 040 01 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 46759051
 • Povoľujúci orgán: SIŽP Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.02.2015
  Spracovateľ zámeru Ing. Jarmila Kočišová
  Text zámeru
  09.02.2015

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  31.03.2015

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení Ing. Jarmila Kočišová
  Text správy o hodnotení
  27.05.2015

  Verejné prerokovanie

  Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A 18.06.2015 o 14:00

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  15.10.2015