Banská činnosť vykonávaná v dobývacom priestore Stráňavy - Polom – lom Polom, lom Kosová a haldy odpadového vápenca – navýšenie ťažby

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.11 Lomy a povrchová tažba a úprava kamena, tažba štrkopiesku a piesku
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečiť dostatočné množstvo suroviny pre odberateľa DOLVAP s.r.o., ktorému je materiál dodávaný priamo na hraniciach lomov, pričom preprava z lomu do násypky drviarne sa vykonáva špeciálnymi automobilmi s vysokou nosnosťou, čím sa minimalizuje počet jázd.
 • Dotknutá obec: Strečno, Stráňavy (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: DOBÝVANIE, s.r.o., Stráňavy – Lom Polom, 013 25 Stráňavy
 • IČO Navrhovateľa: 36372463
 • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 22 Prievidza
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.12.2017
  Spracovateľ zámeru RNDr. Kamil Kandera
  Text zámeru
  15.12.2017
  12.02.2018

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  19.02.2018

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  16.08.2018
  Právoplatné záverečné stanovisko
  19.09.2018