Autolandia - zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel Triblavina

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.7 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie zariadenia na zber a spracovanie starých vozidiel s kapacitou 600 ks/rok.
 • Dotknutá obec: Chorvátsky Grob (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: AUTOLANDIA, s. r. o., Hradská 2, 821 07 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 44175566
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  28.07.2015
  Spracovateľ zámeru REMAS Servis, s.r.o.
  Text zámeru
  28.07.2015
  28.07.2015

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  14.09.2015

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  13.01.2016
  Spracovateľ správy o hodnotení REMAS Servis, s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  13.01.2016

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  09.05.2016