Preskočit na obsah

Areál pre agroturistiku - Maselné Banská Bystrica

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.1 Športové a rekreačné prístavy
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je posúdenie vplyvu navrhovaného areálu pre agroturistiku na životné prostredie a tiež vplyv na krajinný ráz bezprostredného okolia ako počas výstavby, tak aj počas prevádzky. Účelom navrhovanej činnosti je možnosť usporadúvať spoločenské podujatia poskytovať ubytovanie v rámci turizmu a cestovného ruchu, vytvárať náučnú funkciu pre dospelých a deti z hľadiska poznania a chovu domácich zvierat.
 • Dotknutá obec: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Navrhovateľ: AGROTURIZMUS 1, n. o,
 • IČO Navrhovateľa: 51120453
 • Povoľujúci orgán: Mesto Banská Bystrica
  Okresný úrad Banská Bystrica - odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.04.2022
  Spracovateľ zámeru Zuzana Skladanová
  Text zámeru
  28.04.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  25.10.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  29.11.2022