Preskočit na obsah

ALFA PARK - Tower A a ALFA PARK - Tower B, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba 2 polyfunkčných objektov v MČ Bratislava - Petržalka.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: INLOGIS V s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava a Popper Capital, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10,
 • IČO Navrhovateľa: 47234717
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava Petržalka
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  04.04.2014
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o.
  Text zámeru
  04.04.2014

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  30.05.2014

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení EKOJET, s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  10.03.2015

  Verejné prerokovanie

  Magistrát HM Ba, Primaciálne nám. 1, Ba, miestnost 107 31.03.2015 o 16:30

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  15.10.2015
  15.10.2015