Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Aktualizovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Tisovec na roky 2024 -2028 s výhľadom do roku 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dokument „Aktualizovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Tisovec na roky 2024 - 2028 s výhľadom do roku 2030“ (ďalej len aktualizovaný PHRSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý stanovuje strategické ciele a priority rozvoja Mesta Tisovec. Aktualizovaný PHRSR je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja mesta. Prostredníctvom aktualizovaného PHRSR sa bude uskutočňovať podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, hospodársku a environmentálnu sféru. Vypracovanie PHRSR vyplýva zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
 • Dotknutá obec: Tisovec (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Obstarávateľ: Mesto Tisovec
 • IČO Obstarávateľa: 00319155
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo Mesta Tisovec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  19.10.2023
  19.10.2023
  Oznámenie
  19.10.2023
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  16.11.2023
  Text strategického dokumentu
  19.10.2023

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  20.11.2023
  20.11.2023