Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Bardejov v oblasti tepelnej energetiky

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účinnosťou zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike sa vytvoril legislatívny rámec, z ktorého vyplýva, že zásobovanie teplom má regionálnu povahu. Spracovanie koncepcie rozvoja mesta Bardejov v oblasti tepelnej energetiky je záväzným strategickým dokumentom, na základe ktorého mesto Bardejov dostáva ucelený prehľad o tepelnej energetike na svojom území, a taktiež dostáva odporúčania na nasledujúce smerovanie tepelnej energetiky v meste (s výhľadom do 5 rokov). Vypracovanie koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky je vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení na území mesta, s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla, hospodárnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvale udržateľného rozvoja, s dôrazom na ochranu životného prostredia.
 • Dotknutá obec: Bardejov (okres: Bardejov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bardejov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Dlhý rad 16, 08501 Bardejov
 • Obstarávateľ: Mesto Bardejov
 • IČO Obstarávateľa: 00321842
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  15.06.2020
  Text strategického dokumentu
  15.06.2020