Aktualizácia č.1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 -2020

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Jednou z podmienok strategického plánovania je proces aktualizácie strategických rozvojových dokumentov – PHSR mesta Žarnovica 2014 – 2020. Aktualizácia PHSR upravuje projektové zámery, ktoré napomáhajú v ďalšom rozvoji mesta s ohľadom na záujmy a potreby jeho obyvateľov. Úlohou aktualizácie strategického dokumentu mesta Žarnovica na roky 2014-2020 je upraviť zámery v programovej a finančnej časti PHSR, ktoré určujú smerovanie rozvojových aktivít v oblasti ľudských zdrojov, dopravy, životného prostredia, bývania, školstva, ekonomického rozvoja, technickej infraštruktúry a efektívneho fungovania samosprávy.
 • Dotknutá obec: Hrabičov, Hodruša - Hámre, Rudno nad Hronom, Horné Hámre, Žarnovica, Brehy, Voznica, Vyhne, Bzenica, Nová Baňa (okresy: Žarnovica, Žiar nad Hronom)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žarnovica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Bystrická 53, 96681 Žarnovica
 • Obstarávateľ: Mesto Žarnovica, Mestský úrad, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
 • IČO Obstarávateľa: 00321117
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.