Preskočit na obsah

Administratívna budova Triangel

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba administratívneho objektu s podzemnou parkovacou garážou.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: EPOQUE, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10,
 • IČO Navrhovateľa: 46967745
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1;
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Odborárske námestie č. 3, P.O.BOX č.19, 810 05 Bratislava 15
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  18.12.2014
  Spracovateľ zámeru IVASO, s.r.o., Pezinok, Ing. Jozef Marko, CSc.
  Text zámeru
  18.12.2014
  18.12.2014
  18.12.2014
  18.12.2014
  18.12.2014
  18.12.2014
  Právoplatné rozhodnutie
  24.02.2015