Administratívna budova Čulenova, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom predkladaného Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je Etapa V. Administratívna budova č. 1.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SKY PARK s. r. o., Digital Park II., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35892170
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.