Preskočit na obsah

Administratívna budova Čulenova, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Projekty rozvoja obcí vrátane a) bytových budov b) budov pre obchod a/alebo služby c) budov pre kultúru a verejnú zábavu d) budov pre administratívu e) škôl, univerzít a budov pre vzdelávanie f) nemocničných budov a zdravotníckych zariadení g) skladov h) komplexov dvoch a viacerých objektov uvedených v písmenách a) až g) i) garáží alebo komplexu garážových budov od 500 stojísk k) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) až j)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom posudzovania je stavba administratívnej budovy s potrebným počtom parkovacích miest. Účelom investičného zámeru je vybudovanie budovy slúžiacej ako zariadenie vyššej občianskej vybavenosti. V objekte budú administratívne priestory, reštauračné zariadenie, hromadné garáže povrchové parkovisko a technická vybavenosť.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: CENTRADE, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 05 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36892170
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava Staré Mesto
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.09.2011
  Spracovateľ zámeru IVASO, s.r.o. Bratislava
  Text zámeru
  08.09.2011

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  21.10.2011

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení IVASO, s.r.o. Bratislava
  Text správy o hodnotení
  05.01.2012

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  28.05.2012

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien