AD ASTRA – zvieracie krematórium v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva Doľany

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.5 Kafilérie a veterinárne asanacné ústavy
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je umiestnenie nízkokapacitnej kremačnej pece Volkan 150 určenej na spopolnenie drobných spoločenských zvierat (mačky, psy, králiky) ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákaz. Špecifikom činnosti je odovzdávanie popola vzniknutého pri spaľovaní majiteľom zvieraťa. Na tento účel bude použitá spaľovacia pec Volkan 150 od anglickej firmy Waste Spectrum. Ide o nízkokapacitnú pec s kapacitou max 50kg/hodinu s plnením zvrchu. Pec patriaca do kategórie „stredný zdroj znečistenia ovzdušia“ bude umiestnená v priestoroch Poľnohospodárskeho výrobno-obchodného družstva Doľany (ďalej PVOD Doľany) ktoré podľa územného plánu obce Doľany spadá pod Územie poľnohospodárskej výroby. Pec bude situovaná v kontajnery, pre umiestnenie ktorého sú v zámere predložené dva varianty.
 • Dotknutá obec: Doľany (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Pezinok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
 • Navrhovateľ: DOĽANSKÁ KERAMIKA spol. s.r.o., Doľany č. 145, 900 88 Doľany
 • IČO Navrhovateľa: 35827882
 • Povoľujúci orgán: Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec, Obec Doľany, OÚ ŽP Pezinok
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.