Preskočit na obsah

15 BYTOVÝCH DOMOV (851931) k.ú. Reca, obec Reca, Dvor-A8

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaný zámer predstavuje novostavbu 15-tich bytových domov, ktorá svojimi parametrami spĺňa požiadavky na spracovanie zámeru ako podklad pre zisťovacie konanie. Celková plocha riešeného územia predstavuje 42 344 m2. Z toho celková plocha objektov (vrátane prestrašených terás) je 8482,25 m2, spevnené plochy sú celkom 11471,98 m2 a zelené plochy 22389,77 m2. Celková podlažná plocha 7031,61 m2, pričom sa uvažuje s vytvorením celkom 150 parkovacích miest.
 • Dotknutá obec: Reca (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Navrhovateľ: VILLAS BAU s.r.o., Morušová 5204, 903 01 Senec
 • IČO Navrhovateľa: 36716227
 • Povoľujúci orgán: Obec Reca, OÚSC OSŽP, úsek štátnej vodnej správy
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.09.2022
  Spracovateľ zámeru AQUIFER s.r.o., Bleduľová 66, 841 08 Bratislava
  Text zámeru
  22.09.2022
  22.09.2022
  21.03.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.04.2023