„Žilinská univerzita – parkovisko Nová menza

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: novostavba parkoviska pre 140 parkujúcich vozidiel
 • Dotknutá obec: Žilina (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 00397563
 • Povoľujúci orgán: Mesto Žilina - stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.01.2020
  Spracovateľ zámeru doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc., Žilinská univerzita, Žilina
  Text zámeru
  22.01.2020
  22.01.2020