Preskočit na obsah

„Zhodnocovanie odpadov z dreva mobilným zariadením“

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie mobilného zaradenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov WT 7L s maximálnou kapacitou 137 280 ton/rok. Mobilné zariadenie bude prevádzkované na celom území Slovenskej republiky. Umiestnenie mobilného zariadenia, keď nebude vykonávať svoju činnosť, t. z. báza mobilného zariadenia bude vo vlastných priestoroch navrhovateľa, na pozemku parc. č. 289/2, kat. úz. Dolné Saliby. Pre potreby posudzovania mobilného zariadenia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. bola zvolená prvá lokalita jeho umiestnenia v existujúcom zbernom dvore obce Dolné Saliby, ktorý je umiestnený na pozemku parc. č. 2173/9, 5595/3, kat. úz. Dolné Saliby. V predmetnom zbernom dvore sa okrem iných odpadov zhromažďujú aj odpady, ktoré je možné zhodnocovať mobilným štiepkovačom.
 • Dotknutá obec: Dolné Saliby (okres: Galanta)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Galanta
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nová Doba 1408/31, 92436 Galanta
 • Navrhovateľ: Pónya a syn, s. r. o., 347, 925 02 Dolné Saliby
 • IČO Navrhovateľa: 45241198
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.05.2022
  Spracovateľ zámeru SPEKO Šaľa, s.r.o.
  Text zámeru
  13.05.2022
  13.05.2022