Preskočit na obsah

,,Zber odpadov zo servisnej činnosti Zeppelin SK s.r.o.“

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: V rámci servisnej činnosti navrhovateľ bude vykonávať servisnú činnosť tzv. in situ /poľný servis/ na mieste umiestnenia strojného zariadenia u zákazníka, resp. v mieste umiestnenia – vykonávania práce daného strojného zariadenia s následným prevzatím, respektíve zberom odpadov, ktoré pri tejto servisnej činnosti in situ vzniknú. Za daným účelom chce navrhovateľ využiť výlučne objekt, „Prevádzkový areál Zeppelin SK Bratislava, Triblavina“, pozemok parc. č. 5126/10, 5126/1, 5129/1, 5126/9, 5129/17 k. ú. Bernolákovo vo svojom vlastníctve, ktorý z hľadiska zabezpečenia životného prostredia v plnom rozsahu bude vyhovovať danej činnosti.
 • Dotknutá obec: Bernolákovo (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Navrhovateľ: Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica – Kráľová 974 05
 • IČO Navrhovateľa: 31579710
 • Povoľujúci orgán: Obec Bernolákovo, Okresný úrad Senec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  18.11.2021
  Spracovateľ zámeru Ing. Martin Slosiarik, UMWELT s.r.o., F.Švantnera 4, 974 01 Bánska Bystrica
  Text zámeru
  08.11.2021
  08.11.2021
  08.11.2021
  08.11.2021
  08.11.2021
  08.11.2021
  08.11.2021
  08.11.2021
  Prerušenie/zastavenie konania
  13.01.2022
  13.01.2022
  13.01.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  01.02.2022
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  14.02.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  20.04.2022