„Zariadenie na zber odpadov ROPA Slovakia s.r.o.“

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a výkup a zber železných a neželezných kovov v mestskej časti Bratislava Petržalka, Kopčianska ulica č. 92.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: ROPA Slovakia, s.r.o., Nevädzová 6/G, 821 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 45862729
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava,Okresný úrad Bratislava, OSŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava; Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.01.2016
  Spracovateľ zámeru Katarína Kamenická, REMAS Servis s.r.o., Ľ. Fullu 7, 841 05 Bratislava
  Text zámeru
  14.01.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  02.05.2016
  02.06.2016