Preskočit na obsah

„Územný plán obce Badín, Zmeny a doplnky č. 6 (ďalej len "ZaD")“

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie plochy č. II. o plochy č. II.a , č. II.b a rozšírenie plochy č. XLX o plochu č. XLIX.a na funkciu bývania formou rodinných domov. Riešená plocha č. II.a priamo nadväzuje na plochu č. II. určenú na bývanie vo forme IBV a je určená tiež na funkciu bývania. Plocha má mierny sklon smerom južným a zo severu je chránená vzrastlou vegetáciou. Riešená plocha II.b sa nachádza v susedstve plochy II.a nad existujúcou cestou, západne od elektrického VN vedenia. Riešená plocha XLIX.a priamo nadväzuje na plochu XLIX na južnej strane prístupo-vej cesty. 4.Obsah (osnova): textová a grafická časť so smernou a záväznou časťou v rozsahu podľa § 12 vy-hlášky č. 55/2001 Z. z. 5.Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategické-ho dokumentu: výsledný dokument bude bez variant 6.Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: návrh ZaD dodaný 15.07.2022 prerokovania ZaD do 20.08.2022 schválenie ZaD do 30.11.2022 7.Vzťah k iným strategickým dokumentom: dokumentácia vyššieho stupňa je Územný plán veľkého územného celku Bansko-bystrického kraja 8.Orgán kompetentný na jeho prijatie: Obecné zastupiteľstvo obce Badín 9.Druh schvaľovacieho dokumentu: uznesenie o schválení ZaD všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ZaD
 • Dotknutá obec: Badín (okres: Banská Bystrica)
 • Obstarávateľ: Obec Badín
 • IČO Obstarávateľa: 00313262
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  09.08.2022
  Oznámenie
  09.08.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  29.11.2022
  Text strategického dokumentu
  09.08.2022
  09.08.2022
  09.08.2022
  09.08.2022
  09.08.2022
  09.08.2022
  09.08.2022
  09.08.2022