Preskočit na obsah

„Tlačiarenská dielňa- modernizácia s rozšírením tlačiarenských kapacít”

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.6 Polygrafické prevádzky
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je modernizácia tlačiarenskej dielne a jej rozšírenie, ako aj významne znížiť fugitívne emisie tuhých znečisťujúcich látok, VOC a koncentrácie TOC. Predmetom tejto zmeny je: 1. Znížiť produkciu na starom 32 stranovom ofsetovom rotačnom stroji ROTOMAN na 65 %, vzhľadom na jeho značnú fyzickú opotrebovanosť. 2. Osadiť v stávajúcich priestoroch tlačiarne - Vo výrobnej hale tlačiarne REGIONPRESS - nový 48 stranový ofsetový stroj LITHOMAN, vrátane integrovaného dopaľovacieho zariadenia a chladiaceho zariadenia. Nevyhnutnou súčasťou tlačiarne je dokončovacia linka In-Log a Hospodárstvo farieb. 3. V maximálnej miere znížiť fugitívne emisie tuhých znečisťujúcich látok a prakticky úplne odstrániť fugitívne emisie prchavých organických látok (VOC) a zvýšiť účinnosť čistenia odpadových plynov z bodového miesta vypúšťania emisií a zníženia koncentrácie celkového organického uhlíka (TOC).
 • Dotknutá obec: Trnava (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR Okresný úrad Trnava
 • Navrhovateľ: REGIONPRESS, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36252417
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Trnava, Stavebný úrad Trnava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru LHesrei, s.r.o., Zvolen, Prof., Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.
  Text zámeru
  09.01.2023
  09.01.2023