Preskočit na obsah

„Skladová hala Logistyx“ - oznámenie o zmene

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zámerom spoločnosti LOGISTYX, s.r.o., je rekonštrukcia veľkého rozsahu existujúceho priemyselného areálu, skvalitniť a objemovo naplniť areál bez zmeny využitia a účelu. Navrhovaný objekt bude ucelená skladová hala, rozdelená do niekoľko prenajímateľných celkov s administratívnymi vstavkami, ktoré budú slúžiť nájomcovi ako skladovo administratívne priestory pre zatiaľ nešpecifikovaný typ komodít a logistiku. Navrhovaným zámerom nedochádza k zmene funkčného využitia pozemku v porovnaní s územným plánom mesta Bratislava. K navrhovanému halovému objektu sú uvažované aj prislúchajúce spevnené plochy a parkoviská ako aj celá areálová infraštruktúra. Riešené územie bude dopravne napojené na verejnú miestnu komunikáciu cez existujúci vjazd Na Pántoch (je vo vlastníctve firmy LOGISTYX, s. r. o.), ktorý sa navrhuje rozšíriť. V juhovýchodnej časti riešeného územia je navrhované dopravné napojenie riešeného areálu na miestnu obslužnú komunikáciu na ul. Na pántoch v mieste existujúceho vjazdu na súkromný pozemok. Existujúca spevnená plocha vjazdu sa šírkovo prispôsobí navrhovanému stavu.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Vajnory, Bratislava - Rača (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: LOGISTYX, s.r.o., Na pántoch 10, 831 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 44115903
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava

  Okresný úrad Bratislava, ŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  07.06.2022
  Text oznámenia o zmene
  07.06.2022
  20.12.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  19.04.2023

  Zámer

  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.03.2023