„Separovaný zberný dvor Trávnica, komunálne odpady - kovy“

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je doplnenie nového druhu komunálneho odpadu – kovy s katalógovým číslom 20 01 40, kategória odpadu O a jeho samostatných poddruhov (20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 04 40 04, 20 01 40 05, 20 10 40 06 a 20 01 40 07) v množstve 15 t/rok v existujúcom zariadení na zber odpadov v obci Trávnica. Objekt zberného dvora sa nachádza na pozemku parcela C-KN číslo 335/1 v katastrálnom území Trávnica.
 • Dotknutá obec: Trávnica (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Nové Zámky
 • Navrhovateľ: Obec Trávnica
 • IČO Navrhovateľa: 00309320
 • Povoľujúci orgán: Obec Trávnica, OUNZ OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.02.2020
  Spracovateľ zámeru Ing. Tomáš Černohous
  Text zámeru
  11.02.2020
  11.02.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  03.04.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  14.05.2020