Preskočit na obsah

„Rozšírenie parkovísk v meste Turčianske Teplice“

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je rozšírenie plôch existujúcich parkovísk a potrebnej infraštruktúry (verejné osvetlenie, komunikácie a dopravné značenie), nakoľko kapacita parkovacích miest existujúcich parkovísk bude v najbližšej budúcnosti vyčerpaná.
 • Dotknutá obec: Turčianske Teplice (okres: Turčianske Teplice)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Turčianske Teplice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ul. SNP 514/122, 03901 Turčianske Teplice
 • Navrhovateľ: Mesto Turčianske Teplice
 • IČO Navrhovateľa: 00317004
 • Povoľujúci orgán: Mesto Turčianske Teplice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  01.07.2021
  Text oznámenia o zmene
  01.07.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  04.08.2021

  Zámer

  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  27.05.2022
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  10.02.2022