Preskočit na obsah

„Rozšírenie bioplynovej stanice Borcová o biometánovú stanicu a navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov“

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou 9.13 Nadzemné sklady s kapacitou a) zemného plynu a iných plynných médií b) ropy a petrochemických výrobkov c) chemikálií a chemických výrobkov 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
  • Zistovacie konanie

Základne informácie