Preskočit na obsah

„Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - DUNAJBUS“

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.11 Vnútrozemské vodné cesty a prístavy vrátane prístavných zariadení pre vnútrozemskú vodnú dopravu 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
  • Zistovacie konanie

Základne informácie