„Pracovisko mletia FeSiCa“ pre OFZ, a. s., prevádzka Široká

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.5 Prevádzky na výrobu surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými procesmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej zmeny činnosti je vybudovanie novej linky mletia a triedenia FeSiCa na pracovisku v Širokej, čo umožní odstavenie fyzicky a morálne zastaralej prevádzky v Istebnom.
 • Dotknutá obec: Oravský Podzámok (okres: Dolný Kubín)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: OFZ a.s., 027 53 Istebné, v zastúpení, Industry & Project Engineering, s. r. o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
 • IČO Navrhovateľa: 36389030
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  12.05.2017
  12.05.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  15.06.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  13.02.2018