„Oremus farm Bánov“

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie skleníka a zázemia, ktorý bude slúžiť na pestovanie kvetín (gerber) a ich následnej expedícii.
 • Dotknutá obec: Bánov (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR Okresný úrad ŽP Nové Zámky
 • Navrhovateľ: SLOVKVET, s. r. o., Šurianska 48, 941 01 Bánov
 • IČO Navrhovateľa: 44055153
 • Povoľujúci orgán: Obec Bánov, OÚ NZ OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.05.2020
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT, spol. s r.o.
  Text zámeru
  21.05.2020
  21.05.2020