Obytný súbor RÍNOK RAČA, Bratislava (Obytný súbor VIN - VIN Rača)

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba bytov a nebytových priestorov v lokalite bývalých Vinárskych závodov Rača.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Rača (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Rínok Rača s.r.o, Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava (Jurský obytný park 2, s. r. o, Astrová 2/A, 821 01 Bratislava)
 • IČO Navrhovateľa: 44648944
 • Povoľujúci orgán: SÚ MČ Bratislava Rača
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.