Preskočit na obsah

Obytný súbor RÍNOK RAČA, Bratislava (Obytný súbor VIN - VIN Rača)

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie