Preskočit na obsah

Obytný súbor RÍNOK RAČA, Bratislava (Obytný súbor VIN - VIN Rača)

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba bytov a nebytových priestorov v lokalite bývalých Vinárskych závodov Rača.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Rača (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Rínok Rača s.r.o, Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava (Jurský obytný park 2, s. r. o, Astrová 2/A, 821 01 Bratislava)
 • IČO Navrhovateľa: 44648944
 • Povoľujúci orgán: SÚ MČ Bratislava Rača
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  05.01.2015
  Spracovateľ zámeru EnvIdeal, s.r.o.
  Text zámeru
  05.01.2015

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  25.03.2015

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  18.06.2015
  Spracovateľ správy o hodnotení EnvIdeal, s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  18.06.2015

  Verejné prerokovanie

  Magistrát HM Ba, Primaciálne nám. 1, miestnost c. 107 15.07.2015 o 16:00

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  08.04.2016
  13.05.2016
  19.09.2016