Preskočit na obsah

„Obytná skupina Slnovrat“ (Zemné)

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zóny individuálnej bytovej výstavby s objektami občianskej vybavenosti.
 • Dotknutá obec: Zemné (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nové Zámky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Podzámska 25, 94001 Nové Zámky
 • Navrhovateľ: PROSPECT, spol. s r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
 • IČO Navrhovateľa: 34107100
 • Povoľujúci orgán: Obec Zemné
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.03.2022
  Spracovateľ zámeru EnvIdeal, s.r.o. Bratislava
  Text zámeru
  08.03.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.05.2022