„Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení. Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí, Projektový celok PC 2, Hydromelioračné kanály na území v správe SVP, š.p., OZ Piešťany, Hydromelioračný kanál Žofia ev.č. 5207 031 001 na území obce Palárikovo“

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.3 Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov; b) lesnícko-technické meliorácie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rekonštrukcia existujúceho hydromelioračného kanála Žofia ev.č. 5207 031 001 na území obce Palárikovo
 • Dotknutá obec: Palárikovo (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nové Zámky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Podzámska 25, 94001 Nové Zámky
 • Navrhovateľ: Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35860839
 • Povoľujúci orgán: OÚ Nové Zámky
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.