Preskočit na obsah

„Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení. Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí, Projektový celok PC 2, Hydromelioračné kanály na území v správe SVP, š.p., OZ Piešťany, Hydromelioračný kanál Žofia ev.č. 5207 031 001 na území obce Palárikovo“

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 11.3 Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov; b) lesnícko-technické meliorácie
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie