Preskočit na obsah

„Obchodno - spoločenský komplex Mýtna – Radlinského 1. etapa Administratívno obytný súbor“ a „Obchodno - spoločenský komplex Mýtna – Radlinského 2. etapa“

  • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie