„Marián Vachalík AIUE Udiča“

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Uvedenú činnosť plánuje navrhovateľ realizovať na pozemkoch KN-C parcelné číslo 1341/2, 1346/2, 1343/3, 1344/3, 1345 v k. ú. Udiča, predmetom navrhovanej činnosti je import, príjem, uskladnenie a export kontajnerov, manipulačnej techniky, dopravnej techniky, zdvíhacej techniky, paletových boxov, zabezpečovacích zariadení a druhotných surovín.
 • Dotknutá obec: Udiča (okres: Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Považská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Navrhovateľ: Ing. Marián Vachalík, Rozkvet 2083/176-5, 017 01 Považská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 45667608
 • Povoľujúci orgán: Obec Udiča
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  01.08.2017
  02.08.2017
  Spracovateľ zámeru Ing. Marián Vachalík, Rozkvet 2083/176-5, 017 01 Považská Bystrica
  Text zámeru
  01.08.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  02.11.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  29.11.2017

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien