Preskočit na obsah

„IBV Demänová – Nižné pole; Stabilizácia svahových pomerov a výhľadové rozšírenie IBV (2. etapa)“

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena spočíva v stabilizácii územia umiestnenia navrhovanej výstavby prostredníctvom odvedenia podzemných vôd sieťou drenážnych potrubí dimenzie DN 300, ktoré budú vedené kolmo na vrstevnice vo svahu; odvedenia navrhovanej dažďovej kanalizácie do podzemných vôd (vsaku); umiestnení dvoch podzemných požiarnych nádrží; v zmene šírkových parametrov navrhovaných komunikácií. Ďalej navrhovaná zmena spočíva aj v realizácii výstavby výhľadovej 2. etapy, ktorá spočíva vo výstavbe 6 rodinných domov resp. 1 rodinného domu a 5 apartmánových domov.
 • Dotknutá obec: Liptovský Mikuláš (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR Okresný úrad Liptovský Mikuláš
 • Navrhovateľ: CD – profil s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 31615830
 • Povoľujúci orgán: Mesto Liptovský Mikuláš
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  22.11.2022
  Text oznámenia o zmene
  22.11.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.02.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  21.03.2023

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien