Preskočit na obsah

"GERIA plus RESORT"

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba objektu domova sociálnych služieb v obci Nacina Ves – miestna časť Vybuchanec a rodinnej zástavby na parcelách č. 3218, 3219, k.ú.Nacina Ves, vo vlastníctve investora, v celkovej výmere 25.204 m2. Stavba bude rozdelená do dvoch etáp:1.Etapa – DSS Hlavný objekt A, DSS objekt B - radová zástavba. 2.Etapa – Objekty C a D - Rodinné domy. Súčasťou navrhovanej činnosti je aj návrh na vybudovanie potrebnej infraštruktúry - chodník pre peších, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, vodovod, elektrický NN rozvod, vonkajšie osvetlenie a oplotenie RD. Prístup k navrhovanej lokalite bude zabezpečený novonavrhovanou príjazdovou komunikáciou, ktorá sa navrhuje odbočením z jestvujúcej cesty Lesné – Pusté Čemerné.
 • Dotknutá obec: Nacina Ves (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Michalovce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Slobody 1, 07101 Michalovce
 • Navrhovateľ: UNIKO, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 45966061
 • Povoľujúci orgán: Mesto Strážske - stavebný úrad
  OU MI pozemkový a lesný odbor
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  18.08.2022
  Spracovateľ zámeru Mgr. Matúš Lopatník
  Text zámeru
  18.08.2022
  18.08.2022
  18.08.2022