Preskočit na obsah

"Bývanie pod lesom Pusté Čemerné"

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je zámer využitia predmetného územia pre výstavu 28 rodinných domov spolu s návrhom výstavby súvisiacich inžinierskych sietí – výstavba miestnych komunikácií a chodníkov, rozšírenie verejného vodovodného radu, výstavba NN distribučnej siete, žumpy, verejného osvetlenia a všetkých príslušných domových prípojok. VN prípojka a trafostanica bude riešená samostatnou projektovou dokumentáciu v spolupráci s VSD.
 • Dotknutá obec: Pusté Čemerné (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Michalovce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Slobody 1, 07101 Michalovce
 • Navrhovateľ: Bc. Stella Kostovčíková
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Mesto Strážske - spoločný stavebný úrad
  Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  12.12.2022
  Spracovateľ zámeru Mgr. Matúš Lopatník
  Text zámeru
  12.12.2022
  12.12.2022
  12.12.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  23.01.2023