Preskočit na obsah

„Bytový objekt s vybavenosťou Millhaus“

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru „Bytový objekt s vybavenosťou Millhaus“ je výstavba bytového objektu s občianskou vybavenosťou, ktorý sa nachádza v urbanistickej štruktúre ohraničenej z juhu Mlynskými Nivami a zo západu Plynárenskou ulicou. Zo severnej a východnej strany je objekt v podzemnej časti priamo napojený na podzemnú garáž jestvujúceho komplexu BBC V. Funkčnou náplňou navrhovanej činnosti budú bytové priestory doplnené občianskou vybavenosťou situovanou na 1. NP, rovnako Garni hotel na nadzemných podlažiach (1NP – 8NP). Súčasťou predloženého zámeru je aj výstavba spevnených plôch, sadových úprav a napojenie na inžinierske siete.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: BBC Residence, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09
 • IČO Navrhovateľa: 53076788
 • Povoľujúci orgán: MČ BA RUŽINOV
  OÚ BA
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  24.08.2022
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT
  Text zámeru
  24.08.2022
  07.12.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  08.03.2023