,,Bytové domy Domové role", ,,Bytové domy Domové lúky"

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Mudorňová SK 198 s.r.o., Pražská 5, 811 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47252456
 • Povoľujúci orgán: MČ BA Ružinov, OUŽPBA
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EKOJET s.r.o., Staré Grunty 9 A, 841 04 Bratislava
  Text zámeru
  09.05.2019
  09.05.2019
  02.12.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  10.01.2020