Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
„Centrum Nové Koliesko – M1 (II.etapa)“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 19.01.2022
Zariadenie na zber a spracovanie ostatných odpadov Šahy – spracovanie a príprava na opätovné použitie elektroodpadu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Infraštruktúra 19.01.2022
Zberňa odpadov zo železných a neželezných kovov Rajec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 19.01.2022
Zmeny a doplnky č. 2/2022 Územného plánu obce Záskalie, územnoplánovacia dokumentácia
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 2 18.01.2022
Zariadenie na zber odpadov zberné miesto ul. Podtatranského 1620/23, ul. Okoličianska 344/40, Liptovský Mikuláš
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 18.01.2022
Inovatívna technológia recyklácie PET odpadov Banská Bystrica - navýšenie kapacity a prístavba haly
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 18.01.2022
Stredisko obslužných činností Nitra -KOSIT
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 18.01.2022
Zmeny a doplnky č.7 Územný plán mesta Trebišov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 18.01.2022
Územný plán obce Zavar – Zmeny a doplnky 12/2021
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 18.01.2022
I/75 - Most cez odvodňovací kanál pri obci Jatov, most ev.č. 75-010 “
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Doprava a telekomunikácie 18.01.2022
SPEVNENÉ PLOCHY A PARKOVISKO
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Žilina Infraštruktúra 18.01.2022
Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad - POMI - LÁTKOVCE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Prievidza Polnohospodárska a lesná výroba 18.01.2022
Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 2 a Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Bratislava I Bratislava II Energetický priemysel 18.01.2022
Rozšírenie distribučnej siete a pripojovacieho plynovodu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza Energetický priemysel 18.01.2022
Polyfunkčný komplex BKD Demänová
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 17.01.2022
Nízkouhlíková stratégia Mesta Nitra na roky 2021 - 2040
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 17.01.2022
Ložisko nevyhradeného nerastu štrkopieskov D4 Dekanské
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Senec Tažobný priemysel 17.01.2022
Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením TRAKPACTOR 320SR
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Zlaté Moravce Infraštruktúra 17.01.2022
Zariadenie na zber odpadov Šahy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Infraštruktúra 17.01.2022
Územný plán obce Kľušov - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1 17.01.2022
Územný plán obce Mokroluh, Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 2 17.01.2022
Územný plán obce Lenartov - Zmeny a doplnky 02
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Bardejov Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 17.01.2022
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Gaboltov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 2 17.01.2022
Zmena a doplnok č. 1 Územného plánu obce Varadka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 2 17.01.2022
Skládka odpadov Dežerice III., skládka NNO
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infraštruktúra 17.01.2022