| Print

Vodárenská nádrž Tichý Potok

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia urcené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatocne zadržaným objemom - s rozlohou 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany 2.2 Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne) 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je realizácia vodárenskej nádrže pre účely dodávok pitnej vody časti východoslovenského regiónu, ochrana pred povodňami a príprava na klimatické zmeny.
 • Dotknutá obec: Tichý Potok, Nižné Repaše, Brutovce, Torysky, Brezovica, Vyšné Repaše, Oľšavica, Levoča (okresy: Sabinov, Levoča)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 00156752
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
  Obecný úrad Tichý Potok, Tichý Potok 139, 082 74 Brezovica nad Torysou
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.12.2019
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT - enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
  Text zámeru
  19.12.2019
  19.12.2019