Preskočit na obsah

BYTOVÝ DOM – DISCOVERY TOWER, Mlynské nivy, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie výškového bytového domu, ktorý je riešený ako výšková budova na suterénnej podnoži
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: CKM Reality s.r.o., Einsteinova 9, 851 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36326194
 • Povoľujúci orgán: 1. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o žp, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek žp, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
  2. MČ Bratislava – Ružinov, stavebný úrad, Mierová 21, 827 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  10.03.2017
  Spracovateľ zámeru ARTPLAN spol s r.o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava
  Text zámeru
  10.03.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.05.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  19.05.2017
  29.06.2017