Preskočit na obsah

SEIS


Pre zlepšenie zhromažďovania, výmeny a využívania údajov a informácií o životnom prostredí v celej Európe, bol zriadený informačný systém SEIS (Shared Environmental Information System).

Čo je SEIS? 

SEIS Je informačný systém, ktorého cieľom je zdieľanie informácií o životnom prostredí v integrovanom webovom prostredí v rámci celej EÚ a členských krajinách Európskej environmentálnej agentúry. Tento cieľ sa SEIS snaží napĺňať prepájaním existujúcich medzinárodných a národných systémov o životnom prostredí a zjednodušovaním procesov výmeny a prezentácie údajov.   

História SEIS

Vo februári 2008 v reakcii na Úlohu získavania informácií o životnom prostredí v Európe, Európska komisia (EK) navrhla riešenie prostredníctvom komuniké nazvanom Smerom k spoločnému systému o životnom prostredí (SEIS). Od tej doby, sa SEIS stal spoločnou iniciatívou EK a súčasťou siete Európskej environmentálnej agentúry (EEA)  Eionet (Európska informačná a monitorovacia sieť pre životné prostredie), ktorého súčasťou je 38 krajín.

Cieľ SEIS

SEIS sa snaží vytvoriť vylepšený informačný systém o životnom prostredí pre Európu. Táto snaha je založená na spolupráci so sieťou verejných poskytovateľov, ktorý zdieľajú svoje informácie o životnom prostredí. Ich existujúce informačné systémy a procesy budú zjednodušené,  modernizované a pripravené pre webové využitie. Výsledný systém bude decentralizovaný, ale integrovaný. Kvalita a dostupnosť informácií o životnom prostredí v Európe sa tým zvýši.  SEIS je aj o posune v prístupe získavania údajov o životnom prostredí od získavania údajov od jednotlivých členských krajín, regiónov alebo organizácií k získavaní ucelených informácií z viacerých zdrojov na jednom mieste.

7 zásad SEIS

Informácie a údaje o životnom prostredí by mali byť:

 1. Spravované tak blízko pri zdroji, ako je to možné.
 2. Zbierať údaje raz a zdieľať ich s ostatnými užívateľmi na mnohé účely.
 3. Jednoducho prístupné pre jednoduché napĺňanie reportingových povinností.
 4. Ľahko prístupné všetkým užívateľom.
 5. Umožňovať porovnávanie údajov v príslušnej geografickej mierke a zapojenie občanov.
 6. Údaje plne k dispozícii pre širokú verejnosť, na národnej úrovni v príslušnom národnom jazyku (jazykoch).
 7. Využívanie spoločných, bezplatných a otvorených štandardov.

 

Uvedené zásady smerujú k maximalizovaní rozšírenia a využívania informácií o životnom prostredí. Využívanie princípov SEIS umožňuje vznik synergie pri využívaní a aplikácií údajov. Napríklad informácie o povodňovej situácii sú potrebné pri hodnotenie možných dopadov povodní a prípravy opatrení proti nim, ale tieto informácie môžu využiť aj napríklad poisťovne alebo spoločnosti zaoberajúce sa predajom nehnuteľností.

Od roku 2008 boli princípy SEIS využité pri nasledujúcich európskych iniciatívach týkajúcich sa priestorových údajov o životnom prostredí:

 • INSPIRE
 • Copernicus – GIO land
 • EEA and Linked Open Data, Projekty SENSE
 • Eionet, Reportnet
 • Indikátory životného prostredia, Správy o stave životného prostredia Slovenskej Republiky