Preskočit na obsah

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky

Dátum schválenia: 7. 9. 1993
Forma: uznesenie vlády SR č. 619/ 1993, uznesenie NR SR č. 339/1993 (z 18.11.1993)
Dokument na stiahnutie: SK
 
V stratégii bolo formulovaných jej 70 krátkodobých cieľov do roku 1996, ďalej 59 strednodobých cieľov do rokov 2000 až 2010 a 33 všeobecných a parciálnych dlhodobých cieľov do roku 2030 i dlhšie. Preferenciu dostali také aktivity, ktorými bolo možné dosiahnuť najväčší a najrýchlejší efekt v zlepšení stavu životného prostredia a znížení jeho nepriaznivého dopadu na vek a zdravie obyvateľstva, ostatné organizmy, rozvoj a globálnu environmentálnu bezpečnosť. Štátna environmentálna politika sa orientuje najmä na odstránenie príčin znečisťovania ovzdušia, vôd a pôdy. Kvalita týchto zložiek životného prostredia najvýraznejšie ovplyvňuje ostatné zložky životného prostredia a determinuje jeho stav s priamym alebo sekundárnym dopadom na všetky prejavy života.

Stratégiu určuje nasledovných 5 odvetvovo orientovaných priorít na celé obdobie jej platnosti:
I. ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a globálna environmentálna bezpečnosť;
II. zabezpečenie dostatku pitnej vody a zníženie znečistenia ostatných vôd pod prípustnú mieru;
III. ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie nezávadnosti potravín a ostatných výrobkov;
IV. minimalizácia vzniku, využívanie a správne zneškodňovanie odpadov;
V. zachovanie biologickej rôznorodosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.

Celkovo bolo definovaných 162 cieľov stratégie (viaceré odstupňované v príslušnej problematike) a na ne nadväzujúcich programov, projektov a opatrení environmentálnej politiky SR, vrátane 12 cieľov v sektore E – starostlivosť o prírodu, krajinu a územný rozvoj.