Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2016 – 2020

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2016 – 2020
 
Dátum schválenia: 13. 4. 2016
Forma: Uznesenie vlády SR č. 141/2016
Dokument na stiahnutie: SK
 
Štátna environmentálna politika je v súčasnosti determinovaná najmä programovým vyhlásením vlády SR z apríla 2016 (na roky 2016 - 2020).
 
Vláda sa hlási k proaktívnemu napĺňaniu záväzkov a cieľov v oblasti udržateľného rozvoja a životného prostredia prijatých na medzinárodnej úrovni, najmä v rámci OSN, OECD a ďalších medzinárodných organizácií. Zároveň sa zaväzuje k implementácii európskej environmentálnej legislatívy a k napĺňaniu cieľov definovaných v 7. všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020, ktorý je súčasťou dlhodobej vízie a
stratégie smerovania EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a klímy do roku 2050.
 

V oblasti Ochrany prírody, biodiverzity a krajiny uvádza, že:

  • V oblasti ochrany, zachovávania a zlepšenia ekosystémov, biodiverzity a prírodného kapitálu vláda zameria svoje úsilie na implementáciu národnej stratégie biodiverzity s cieľom zachovať a zlepšiť kvalitu ekosystémov, ekosystémových služieb a celkovú hodnotu a rozmanitosť prírodných oblastí Slovenska.
  • Vláda sa zameria na dopracovanie národnej a medzinárodnej siete chránených území vrátane siete NATURA 2000, implementáciu programov starostlivosti o chránené územia a bude pokračovať v zonácii chránených území.
  • Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.
  • Vláda sa zameria na budovanie zelenej infraštruktúry zabezpečujúcej ekologickú stabilitu krajiny a elimináciu inváznych druhov poškodzujúcich prírodne prostredie. Ďalej sa bude zasadzovať o podporu implementácie udržateľných a na lokálnej úrovni osvedčených poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov, ktoré prispejú k ochrane ekosystémov a ich služieb.
 
Bližšie informácie:
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020