Preskočit na obsah

Program starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026

 
Dátum schválenia:  7. 7. 2016
Forma: Uznesenie vlády SR č. 293/ 2016
Dokument na stiahnutie: SK
 
Vypracovanie programu starostlivosti o Národný park Poloniny je príspevkom k naplneniu medzinárodných záväzkov SR, predovšetkým Európskeho diplomu Rady Európy a vyplýva tiež z ustanovení článku 6 ods. 1 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených  biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a z § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Národný park Poloniny je druhým chráneným územím, pre ktoré bol spracovaný program starostlivosti podľa nových pravidiel.
Ciele starostlivosti Národného parku Poloniny rešpektujú národné priority a záväzky na ochranu biotopov a druhov európskeho významu. Z materiálu vyplývajú predovšetkým nasledovné skutočnosti:

  • Národný park Poloniny tvorí botanickú i zoologickú hranicu medzi horskými systémami Východných Karpát a Západných Karpát, čo sa prejavuje bohatosťou druhov a prítomnosťou niektorých východokarpatských elementov, z územia je známych viac ako 1 000 druhov vyšších rastlín, 300 druhov machorastov, vyše 100 druhov lišajníkov,  300 druhov húb, vyše 6 352 druhov živočíchov, z toho 320 stavovcov. Medzi najcennejšie biotopy patria lesné – lesy pokývajú vyše 90 % územia – a vysokohorské lúky „poloniny“, po ktorých je chránené územie aj nazvané.
  • Dlhodobým cieľom je zlepšiť poznanie týchto biotopov a druhov; zachovať a/alebo dosiahnuť ich priaznivý stav; zamedziť urbanizácii alebo inému zničeniu lokalít a zachovať funkcie, ktoré národný park plní.
  • Dlhodobým cieľom je rovnako aj zapojiť vlastníkov a užívateľov pozemkov, miestneho obyvateľstva a samospráv do ochrany územia, do aktivít zachovávajúcich prírodné hodnoty a zároveň prinášajúcich prosperitu miestnym obyvateľom, ako je trvalo udržateľný cestovný ruch a obnova tradičných foriem hospodárenia.
  • Národný park Poloniny bol rozdelený do 17 ekologicko-funkčných priestorov s jednoznačne stanovenými cieľmi a pravidlami využívania, ktoré boli spoločne formulované na viacerých pracovných rokovaniach.
  • Dlhodobé a operatívne ciele starostlivosti o Národný park Poloniny zohľadňujú štandardy EÚ, ako aj na Slovensku platné rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy. Boli rozpracované do opatrení na jednotlivé roky s určením časového harmonogramu, výšky výdavkov a zdrojov financovania.
  • V programovom období 2014 - 2020 budú využívané prostriedky fondov EÚ predovšetkým Operačného programu Kvalita životného prostredia, čím budú naplnené oprávnené požiadavky vlastníkov pozemkov.

             
Program vychádza z aktuálne platných právnych predpisov (t. j. nemení sa vymedzenie chráneného územia ani stupne ochrany), navrhujú sa však opatrenia na splnenie medzinárodných a európskych záväzkov (bezzásahovosť v jadrovej zóne lokality Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka a trvalo udržateľné využívanie nárazníkovej zóny tejto lokality a  zachovanie priaznivého stavu biotopov a druhov európskeho a národného významu resp. zlepšenie súčasného stavu).