Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 – 2046

Dátum schválenia: 25. 1. 2017
Forma: Uznesenie vlády SR č. 46/ 2017
Dokument na stiahnutie: SK
 
Horná Orava patrí medzi rozlohou najväčšie chránené vtáčie územia Slovenska. Vďaka relatívnej zachovalosti lesných porastov i zvyškov tradičného obhospodarovania lúk a pasienkov sa tu dosiaľ zachovali podmienky pre život viacerých vtáčích druhov, ako napríklad hlucháňa hôrneho, chrapkáča poľného, jariabka hôrneho, orla krikľavého, prepelice poľnej, včelára lesného. Vybudovaním Oravskej priehrady v roku 1953 sa vytvorili možnosti pre hniezdenie ďalších významných druhov, ako je kalužiak červenonohý, rybár riečny. Brehy Oravskej priehrady, ako aj zachovalé vodné toky, obýva rybárik riečny. Oravská priehrada a priľahlé mokrade ležiace na významnej migračnej ceste vtáctva Západnými Karpatami sa tak stali miestom odpočinku pre tisíce migrujúcich vtákov.
 
Chránené vtáčie územie Horná Orava bolo vyhlásené v roku 2005 ako prvé chránené vtáčie územie na Slovensku a ako prvé má spracovaný a prerokovaný program starostlivosti ako základný dokument pre zabezpečenie starostlivosti na ďalších 30 rokov.
 
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 – 2046 je dokument, ktorým sa spresňujú zásady využívania územia, ustanovujú ciele ochrany 26 druhov vtáctva a určujú opatrenia na dosiahnutie dlhodobých a operatívnych cieľov. V programe starostlivosti sú uvedené aj predpokladané výdavky realizovaných opatrení a predpokladané zdroje financovania. Navrhované opatrenia boli vyčíslené v celkovej sume 2 138 900 eur na celé obdobie do roku 2046, z toho 1 672 900 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020.
 
Medzi 5 hlavných cieľov programu starostlivosti patrí zlepšiť súčasný stav 21 druhov vtáctva, zachovať priaznivý stav 2 druhov, ale aj zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi a správcami pozemkov pri ochrane vtáctva. Jeho realizáciou dôjde jednak k naplneniu záväzku stanovenia cieľov ochrany pre územie sústavy Natura 2000, splneniu celkového záväzku na zachovanie priaznivého stavu druhov európskeho významu resp. na zlepšenie stavu druhov, ktoré nie sú v priaznivom stave a jednak k posilneniu súčinnosti dotknutých subjektov pri zabezpečení starostlivosti o toto cenné chránené územie.