Preskočit na obsah

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja

Dátum schválenia: 10.10. 2001
Forma: uznesenie vlády SR č. 978/ 2001
Dokument na stiahnutie: SK
 
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja bola vypracovaná v rokoch 1999 - 2000 v rámci projektu: Podpora trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike odborníkmi z rôznych odvetví a profesií, čím došlo k realizácii uznesenia vlády SR č. 655/1997 o uplatňovaní Agendy 21 v SR.

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja  predstavuje najnovšie možnosti uplatnenia vysoko efektívnych princípov v oblasti globálneho rozvoja štátu, pri rešpektovaní rozvojových dokumentov trvalo udržateľného rozvoja OSN, OECD a EÚ, keď integruje kľúčové stratégie a koncepcie všetkých rezortov do výsledného dokumentu.

Podľa národnej stratégie základnou orientáciou SR by malo byť dlhodobé, cieľavedomé a komplexné smerovanie k vytváraniu spoločnosti založenej na princípoch TUR a ich praktickom uplatňovaní. K dosiahnutiu tejto orientácie je potrebné vo všetkých sférach spoločnosti vychádzať z princípov a kritérií TUR a orientovať sa na dlhodobé priority (integrované ciele) TUR SR. V rámci smerovania k nastaveným dlhodobým prioritám bolo definovaných 28 strategických cieľov TUR. Z environmentálnych cieľov sa tu o.i. nachádzajú:
25. Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov
26. Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia
27. Zmiernenie dôsledkov globálnej zmeny klímy, narušenia ozónovej vrstvy a prírodných katastrof
28. Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch.