Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

Dátum schválenia: 14. 5. 2014 (vláda SR); 18. 12. 2014 (EK)
Forma: Uznesenie vlády SR č. 232 / 2014
Dokument na stiahnutie: SK

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020. Predstavuje nástroj podpory opatrení (najmä verejných služieb), ktoré sú realizované z miestnej a regionálnej úrovne.
Globálny cieľ: Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.
Stratégia podpory IROP zohľadňuje stratégiu Európa 2020 a prispieva k plneniu jej priorít, predovšetkým k udržateľnému a inkluzívnemu rastu.
K hlavným prioritám programu patrí bezpečná a ekologická dopravu v regiónoch, ľahší prístup k účinným a kvalitným verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie a miestny rozvoj vedený komunitou.
Celková alokácia Integrovaného regionálneho operačného programu za zdroje EÚ predstavuje 1 754 490 415 eur.
 
Priority a ciele v oblasti ochrany prírody a biodiverzity:
Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Tematický cieľ: Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
Investičná priorita č. 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
 
Špecifický cieľ č. 4.3.1 sa o.i. dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:

  • mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí;
  • aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;
  • zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);
  • multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami;
  • regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

 
Bližšie informácie: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/10858/1