Program starostlivosti o Národný park Slovenský raj na roky 2016 – 2025

Dátum schválenia: 16. 12. 2015
Forma: Uznesenie vlády SR č. 696/ 2015
Dokument na stiahnutie: SK
 
Slovenský raj sa stal prvým národným parkom v rámci Slovenska, kde bol súčasne s úpravou hranice a určením zón A, B, C a D a ochranného pásma vopred dohodnutý spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania, stanovené ciele a opatrenia na ich realizáciu v nasledujúcich 10 rokoch.

Ciele starostlivosti Národného parku Slovenský raj rešpektujú národné priority a záväzky na ochranu biotopov a druhov európskeho významu. Pre biotopy a druhy európskeho významu má Slovenská republika povinnosť zachovať alebo dosiahnuť ich priaznivý stav a pre územia európskeho významu stanoviť merateľné ciele ochrany.