Akčný plán pre mokrade na roky 2015 – 2018 k Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021


Dátum schválenia: 3. 6. 2015
Forma: Uznesenie vlády SR č. 304/2015
Dokument na stiahnutie: SK
 
Ako východiská pri aktualizácii Programu starostlivosti na roky 2015 – 2021 a Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018 boli využité vládou schválené dokumenty a medzinárodné dokumenty, najmä zo strany medzinárodných dohovorov a EÚ. Akčný plán podporuje ich implementáciu. Vychádza tiež z aktuálnych národných priorít a kapacít a je zameraný na zámery a ciele, ktoré sa majú dosiahnuť medzi jednotlivými zasadnutiami Konferencie zmluvných strán (2016 – 2018 – 2021). Najdôležitejším dokumentom je pripravovaný 4. Ramsarský strategický plán 2016 – 2021, najmä podľa ktorého je rozpracovanie akčného plánu vytvorené.
 
18 cieľov navrhovaného 4. Ramsarského strategického plánu na roky 2016 – 2021 je rozpracovaných v opatreniach Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018 na realizáciu Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021, ktoré sú uvedené v tabuľkovej forme. Návrh Akčného plánu na roky 2015 – 2018 nadväzuje na Akčný plán 2012 – 2014, pričom navrhnuté opatrenia vyplývajú z aktuálnych priorít a kapacít na národnej úrovni.
 
Návrh Akčného plánu pre mokrade pozostáva zo 73 úloh, ktoré spolu prispievajú k plneniu cieľov, resp. 4 strategických zámerov (vrátane 1 operatívneho).
Bol navrhnutý tak, aby významnou mierou prispel k zlepšeniu poznania mokradí, k ich ochrane i obnove, k múdremu/trvalo udržateľnému využívaniu a v neposlednom rade k zvyšovaniu povedomia verejnosti.
 
Bližšie informácie: