Správa o plnení Akčného plánu na roky 2012 – 2014 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008 – 2014

Dátum schválenia: 3. 6. 2015
Forma: Uznesenie vlády SR č. 304/ 2015
Dokument na stiahnutie: SK
 
Aktualizovaný Program starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008 – 2014 a jeho Akčný plán na roky 2012 – 2014 bol schválený uznesením vlády SR č. 588 zo 7. septembra 2011. Obsahuje 40 úloh. Odhadované výdavky (ŠR + iné zdroje) predstavovali 3 357 000 €.

Z vyhodnotenia realizácie aktualizovaného Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008 – 2014  a plnenia úloh Akčného plánu na roky 2012 – 2014 vyplýva, že zo 40 úloh bolo celkom splnených 35 úloh, čo znamená 87,5 % z celkového počtu. 5 úloh bolo splnených čiastočne, sú v štádiu rôznej miery rozpracovanosti a žiadne úlohy nepatria medzi nesplnené, resp. doteraz nerealizované. Zdrojom financovania boli predovšetkým štrukturálne fondy EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie, Operačný program Juhovýchodná Európa, Operačný program Cezhraničná spolupráca – OP CS), finančný nástroj EÚ – LIFE, štátny rozpočet, ako aj mimorozpočtové zdroje (Karpatská iniciatíva pre mokrade, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus).